Speciální protichemické ochranné oděvy
Chemikalienschutzkleidung
Chemical protective suit

OPCH-90 PO - protichemický oděv

výrobky

OPCH 90 PO
je plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem.

Použití oděvu je směrováno pro:

  • Útvary požární ochrany a záchranáře při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a v dopravě
  • Při likvidaci ekologických havárií, spojených s ohrožením života a životního prostředí
  • V jaderných elektrárnách při údržbě a opravách zařízení
  • U protichemické jednotky armády ČR

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudován panoramatický zorník. Konstrukční řešení umožňuje použití tlakových lahví různých typů dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným zdrhovadlem. Nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes ochranné holínky a v chodidlové části jsou uzavřeny. Pětiprsté ochranné rukavice anatomického tvaru se nasazují na podvlékací textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky spojeny rozebíratelným způsobem. Únosnou hodnotu přetlaku uvnitř oděvu zajišťují dva výdechové ventily. OPCH 90 PO lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou. Pro vymezení výškových rozdílů uživatelů je uvnitř kombinézy zabudována pružná šle.

Součástí ochranného kompletu je transportní brašna, malá opravárenská souprava, balíček s mastkem pro ošetření materiálu kombinézy a mazací tyčinkou pro zdrhovadlo, ramínko a návod na použití s tabulkou odolnosti proti vybrané škále chemikálií a evidenční kartou.

Protichemický ochranný oděv OPCH - 90 PO odpovídá požadavkům dle norem ČSN EN 340, 464, 465 a 466. Na výrobek byl vydán certifikát typu č. 235/T - 250/1999. Recertifikace 21.7.2003, kontrola při použití ES systému řízení jakosti výrobku č. 235/ZK-029/2004.

OPCH-90 POC - protichemický oděv - cvičná verze

OPCH 90 POC je určen k účelům nácviku oblékání, pobytu, pohybu a k nácviku vykonávání různých pracovních úkonů pro situace, kdy je uživatel oděvu zcela izolován od okolního prostředí. Touto situací se předpokládá užití protichemického ochranného oděvu OPCH - 90 PO nebo jiných typů plně hermetických oděvů při zásazích v havarijních situacích. Švy nejsou hermetizovány. Součástí kompletu nejsou ochranné holínky. Materiál kombinézy je kvalitativně i barevně odlišný od materiálu pro OPCH - 90 PO. Z těchto důvodů není kombinéza hermetická a NESMÍ BÝT POUŽITA K OSTRÝM ZÁSAHŮM. Součástí kompletu OPCH - 90 POC je transportní brašna a ramínko.

vývoj
vývoj
vývoj
vývoj
vývoj

Přehled odolnosti ochr. protichemického oděvu OPCH-90 PO vybraným chemikáliím

  CHEMIKÁLIE třída odolnosti
dle ČSN EN 465,6
odolnost v min.
ODĚV
odolnost v min.
RUKAVICE
A. KYSELINY chlorovodíková 5 350 350
fluorovodíková 5 350 350
sírová 4 200 150
dusičná 3 100 100
fosforečná 5 350 450
octová 5 350 450
mravenčí 5 350 450
chlorsulfonová 3 100 100
nitrační směs 3 100 100
olejum 4 200 150
B. HYDROXYDY
       (50%)
sodný 5 420 420
draselný 5 420 420
amonný (čpavek) 5 420 420
vápenný (haš.vápno) 5 420 420
C. AMINY trietylamin 1 24 24
dibutlamin 1 14 30
benzylamin 3 80 80
cyklohexylamin 4 200 150
monoethanolamin 5 350 350
diethanolamin 5 350 400
D. ALKOHOLY,
    ALDEHYDY
metylnatý 5 480 480
ethylnatý 5 480 480
2-etylbutanol 3 120 150
formaldehyd 4 230 230
E. ORGANICKÁ
    ROZPOUŠTĚDLA
toluen 1 15 15
n-oktan 1 21 21
perchlorethylen 1 20 20
dichlorethan 2 60 60
methylacetát 4 240 240
F. PLYNY, PÁRY chlor 5 420 420
chlor kapalný 1 15 15
fluor 5 420 420
chlorovodík 5 420 420
fluorovodík 5 420 420
oxyd siřičitý 5 420 420
oxyd sírový 4 230 230
vinylidenchlorid 4 230 230
kyanovodík 5 350 350
fosgen 5 350 350
organofosfáty 5 350 350
G. ALKALICKÉ
    KOVY,
    PEVNÉ LÁTKY AJ.
lithium 5 420 420
sodík 5 420 420
draslík 5 420 420
brom 2 60 60
kresol 5 350 350
peroxydy 5 350 350
org. halogensulfidy 4 230 230